Forskning

På Center for Læseforskning forsker vi i alt, hvad der har med læse- og stavefærdigheder at gøre. Her på siden kan nu læse nærmere om vores igangværende og tidligere projekter.

Igangværende projekter

 

Dette projekt belyser unge blindes brug af digitale punktdisplays. Projektet er finansieret af Nota og gennemføres i 2021-22. Projektleder er lektor Brian Due fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Holger Juul deltager fra Center for Læseforskning.

 

 

Holger Juul og Anna Gellert fra Center for Læseforskning er tilknyttet projektet Kortlægning og afprøvning af metoder og materialer til undervisning af elever med afkodnings- og stavevanskeligheder, som gennemføres i 2021-2023 og er finansieret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Projektet ledes af Bettina Buch fra Professionshøjskolen Absalon.

Læs mere om projektet.

 

Projektet har tre formål: (a) at finde tidlige kognitive og sproglige tegn allerede ved skolestarten på, om en elev vil få vanskeligheder med sprogforståelsen i læsning, (b) at kortlægge de kognitive profiler blandt elever med vanskeligheder med sprogforståelse i læsning, og (c) at udvikle en dækkende model for færdigheder i sprogforståelse i læsning – og at undersøge, om en model af læsning på kinesisk er almengyldig eller sprogspecifik.

Projektet er flerårigt (2018-2022). Det følger børn i Hong Kong fra sidste år i børnehaveklassen, hvor de fleste har lært at læse en del skrifttegn, til slutningen af 2.

Kontakt: Carsten Elbro

 

Projektet Få Forståelsen med gennemføres i 2020-2022 af Høje-Taastrup Kommune i samarbejde med Nationalt Videncenter for Læsning og bygger videre på erfaringer fra projektet Fra undervisning til selvindlæring (også kendt som Tag ordet med dig), som blev gennemført af Center for Læseforskning i 2016-2019. Ligesom det tidligere projekt er det nye projekt finansieret af A.P. Møller Fonden.

Få Forståelsen med udvikler og afprøver undervisning, der skal få skoleelever på mellemtrinnet til at forholde sig aktivt til deres forståelse af de tekster, de læser i undervisningen, og anvende konkrete strategier, når forståelsen halter.

Holger Juul fra Center for Læseforskning er medlem af projektets forskergruppe.

Læs mere om projektet.

Projektet har to formål: (a) at undersøge betydningen af henholdsvis fonemsyntese (hvad siger ”b” + ”ø”?) og verbal indlæring (kan du huske lyden af ?) for vanskeligheder med den første udvikling af afkodningsfærdigheder på både kort og længere sigt, (b) at undersøge om ortografisk regelmæssighed (”lydrethed”) har betydning for vægten af de to mulige forudsætninger – fonemsyntese og verbal indlæring.

Projektet er flerårigt (2018-2022) og gennemføres i samarbejde med docent Barbara Arfé, Universitetet i Padova.

Kontakt: Carsten Elbro

 

Inferensdragning i læsning fungerer i to dimensioner. 1) Læseren har behov for at forbinde direkte udtrykte informationsdele i teksten. 2) Læseren har behov for at aktivere relevant baggrundsviden og integrere denne  i tekstens manifeste udsagn. At begge dimensioner udvikles, er en forudsætning for læserens mulighed for at etablere en dækkende mental model af tekstens indhold.

Projektet søger svar på, om første- henholdsvis andetsprogslæsere har udbytte af eksplicit undervisning i at drage inferenser i læsning af skolefagenes sagprosatekster, og om udbyttet i så fald er lige stort på tværs af sproggrupperne (L1 hhv. L2). Effektundersøgelsen samler sit datamateriale på 4. klassetrin, hvor forsøgs- og kontrolgruppens færdigheder i inferensdragning og læseforståelse iagttages før og efter interventionen. Data fra elevernes færdigheder i dels forståelsesmonitorering dels ordkendskab skal bringes i forhold til data inden for inferensdragning og læseforståelse for at kunne vurdere om disse komponenter betinger udbyttet af den eksplicitte undervisning i at drage inferenser under sagprosalæsning.

Finansieret af: Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning
Projektperiode: 2018-2021.
Projektansvarlig: Henrik Balle Nielsen

 

I samarbejde med Nationalt Videncenter for Læsning kortlægges dansk praksis og international forskningsevidens for indsatser til gavn for indskolingselever med sprogforståelsesvanskeligheder. Sprogforståelsesvanskeligheder er vanskeligheder med at koble sprogligt udtryk (tale eller skrift) og betydning, uanset om sprogvanskelighederne skyldes udviklingsmæssige sprogforstyrrelser eller det sproglige miljø, herunder flersprogethed. Projektet gennemføres for Børne- og undervisningsministeriet og er ledet af Nationalt Videncenter for Læsning. Mads Poulsen fra Center for Læseforskning står for forskningskortlægningen sammen med Dorthe Klint Petersen og Rikke Vang Christensen.

 

 

Holger Juul leder dette projekt som sammenligner prosodiske træk i udtalen (tonegang, vokallængde, stød m.m.) hos unge i Danmarks fem største byer.

Projektet er støttet at Ulla og Børge Andersens Fond for Sprogvidenskabelig Forskning.

 

 

God læseforståelse forudsætter blandt mange ting god syntaksforståelse, dvs. at man kan uddrage information af den rækkefølge ord står i. Fx er det ordrækkefølgen, der formidler overraskelsen, at det var pigen, der løftede, i sætningen ”Den stærke mand blev løftet af den spinkle pige”.

Selv børn, som kender betydning af de enkelte ord i sætningen, kan gå glip af overraskelsen, fordi de ikke fanger informationen i ordrækkefølgen.

Projektet har til formål at undersøge, hvor væsentlig en faktor syntaksforståelse er i de vanskeligheder nogle skolelever kan have med læseforståelse, hvordan syntaksforståelsesfærdigheder udvikler sig, og om man med fordel kan understøtte syntaksforståelse gennem særligt tilrettelagt undervisning.

Projektansvarlig: Mads Poulsen, lektor, ph.d.

Se projektets hjemmeside.

 

Projektet har to formål:

 1. at udvikle, afprøve og dokumentere redskaber til opsporing af elever i risiko for ordblindhed i 2. klasse med henblik på at lukke det nuværende hul i testsystemet mellem Ordblinderisikotesten (0.-1. klasse) og Ordblindetesten (fra foråret 3. klasse), og
 2. at udvikle og afprøve individuelt tilpassede undervisningsforløb til elever i risiko for ordblindhed i 1. klasse – og at dokumentere betydningen af sådanne forløb for elevernes læse- og staveudvikling, motivation og selvopfattelse både på kort og langt sigt.

I projektets hovedundersøgelse følges en stor gruppe elever fra slutningen af 0. til foråret 3. klasse. Som opfølgning på et bekymrende resultat af Ordblinderisikotesten deltager elever fra forskellige skoler i individuelt tilpassede undervisningsforløb, som placeres i løbet af 1. klasse og gennemføres i små grupper. Disse undervisningsforløb bygger på den nyeste internationale forskning i tidlig indsats og udvikles i en forundersøgelse i samarbejde med læsevejledere og deres elever. I hovedundersøgelsen sammenlignes elevernes udbytte af undervisningsforløbene på både kort og langt sigt med udviklingen blandt andre elever i risiko for ordblindhed. Hvis materialer og metoder viser de forventede positive egenskaber, gøres de tilgængelige for alle efter projektets afslutning. Dermed vil de kunne bruges med kendt sandsynlighed for gode resultater på alle landets skoler.

Projektet er støttet af Egmont Fonden og forløber over perioden 2020-2025. Det forankres ved Center for Læseforskning på Københavns Universitet og gennemføres af Anna Steenberg Gellert, Carsten Elbro, Dorthe Klint Petersen, Ina Borstrøm og Mads Poulsen.

Læs mere om projektet.

 

Projektet har til formål at udvikle og afprøve test til afdækning af ordblindhed blandt børn og unge med begrænset dansk ordforråd. Forsknings- og udviklingsprojektet ledes af lektor Anna Steenberg Gellert og gennemføres i perioden 2021-2023 i samarbejde med videnskabelig assistent Mette Stidsen og professor Carsten Elbro.

Projektet støttes af Børne- og Undervisningsministeriet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektet har til formål at udvikle og afprøve nye og supplerende testværktøjer til brug ved visitation af voksne med dansk som andetsprog til undervisningstilbuddene FVU-start og FVU-læsning. Forsknings- og udviklingsprojektet ledes af lektor Anna Steenberg Gellert og gennemføres i samarbejde med videnskabelig assistent Mette Stidsen og professor Carsten Elbro ved Center for Læseforskning på Københavns Universitet samt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Børne- og Undervisningsministeriet. 

Kontakt: Anna Steenberg Gellert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsluttede projekter 

Dansk skriftsprog

 • Center for Læseforskning har udviklet søgefunktionen Bogstavlyd der giver mulighed for at undersøge forholdet mellem bogstaver og lyde i dansk. Hvilke bogstaver svarer til hvilke lyde – og hvor ofte? Bogstavlyd henvender sig til sprogforskere, dansklærere og andre med interesse for dansk sprog.

Børn, indskoling

 • Årsagssammenhænge mellem vanskeligheder med at drage inferenser (slutninger) og vanskeligheder med læseforståelse. Projektet har til formål at undersøge årsagssammenhænge mellem inferensfærdigheder og læseforståelse blandt elever i Taiwan. Det skal blandt andet vurdere betydningen af ordkendskab (ordforråd, benævnelseshastighed, ordassociationer m.v.) for såvel inferensfærdigheder som læseforståelse. Det spænder over både indskoling og 8-12-åriges læsning. Projektet forløb i 2017-2020.Projektansvarlig: professor Yuhtsuen Tzeng. Støttet af: Taiwan Ministry of Science and Technology. Kontakt: Carsten Elbro

 • Identifikation af læsevanskeligheder blandt grønlandske elever i 1.-3. klasse. Projektet udvikler og afprøver testredskaber der skal gøre det muligt at følge udviklingen af skriftsproglige færdigheder blandt grønlandske elever i indskolingen og at identificere elever med mulig ordblindhed. Projektet er ledet af Uddannelsesstyrelsen i Nuuk og løber foreløbig frem til efteråret 2020. Mads Poulsen og Holger Juul er tilknyttet projektet som konsulenter.
 • Development of speed in reading ("stjerneprojekt") Finansieret af Københavns Universitet, program of excellence. Forsker: Center for Læseforskning.

3. - 6. klasse

 • Kortlægning af indsatser organiseret i små grupper for elever med læsevanskeligheder i 3.-6. kl. Hanne T. Daugaard og Carsten Elbro udarbejdede i 2021 en systematisk oversigt over relevante effektundersøgelser af høj pålidelighed. Kortlægningen blev gennemført for Nationalt Videnscenter og Undervisningsministeriet.
 • Årsagssammenhænge mellem vanskeligheder med at drage inferenser (slutninger) og vanskeligheder med læseforståelse. Projektet har til formål at undersøge årsagssammenhænge mellem inferensfærdigheder og læseforståelse blandt elever i Taiwan. Det skal blandt andet vurdere betydningen af ordkendskab (ordforråd, benævnelseshastighed, ordassociationer m.v.) for såvel inferensfærdigheder som læseforståelse. Det spænder over både indskoling og 8-12-åriges læsning. Projektet forløb i 2017-2020. Projektansvarlig: professor Yuhtsuen Tzeng. Støttet af: Taiwan Ministry of Science and Technology. Kontakt: Carsten Elbro

 • Skriftsproglige færdigheder hos børn med høretab. Projektet undersøger niveauet af læse- og stavefærdigheder hos elever med høretab som er inkluderet i den almindelige undervisning på 4.-5. klassetrin. Der gennemføres et testprogram i foråret 2020. Holger Juul er konsulent for projektet, der ledes af Ole Dyhrberg Andersen fra Center for Døvblindhed og Høretab, Aalborg.

 • Fra undervisning til selvindlæring. Veje til at fremme tilegnelsen af nye ord under selvstændig læsning på mellemtrinnet. Finansieret af A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (folkeskoledonation). Forsker: Holger Juul og Center for Læseforskning.
    
 • Undervisning og testning af skoleelever med begrænset dansk ordkendskab - En undersøgelse af korttids- og langtidseffekterne af forskellige typer ordkendskabsundervisning samt af forudsigelsesværdien af dynamisk ordkendskabstestning. Finansieret af Trygfonden. Forsker: Anna Steenberg Gellert i samarbejde med Elisabeth Arnbak (DPU, Århus Universitet) og Carsten Elbro (Københavns Universitet) samt en række skoler med en relativt høj andel af tosprogede elever.

7. - 10. klasse

Unge og voksne

Voksne