Tidlig opsporing og indsats mod ordblindhed

Baggrund

Det er vigtigt at opspore børn med forøget risiko for ordblindhed så tidligt som muligt, så børnene kan modtage kvalificeret støtte og undervisning, der kan reducere deres vanskeligheder. Risikotesten for Ordblindhed kan bruges til at identificere elever i risiko for ordblindhed i slutningen af 0. klasse og i løbet af 1. klasse, men der mangler et tilsvarende evidensbaseret og nyligt afprøvet dansk testmateriale til opsporing af risiko-elever i 2. klasse. Der er således pt. et hul i testsystemet mellem Risikotesten for Ordblindhed og Ordblindetesten, der tidligst kan gennemføres i foråret 3. klasse.

Samtidig er der brug for at udvikle og afprøve individuelt tilpassede undervisningsforløb med tilhørende materialer til en tidlig indsats rettet mod elever i risiko for ordblindhed fra 1. klasse og for at undersøge, hvilken betydning deltagelse i sådanne forløb har for elevernes læse- og staveudvikling, motivation og selvopfattelse både på kort og langt sigt.

Projektets indhold og perspektiver

På basis af den nyeste internationale forskning i tidlig indsats udvikler og afprøver projektgruppen individuelt tilpassede undervisningsforløb med tilhørende materialer i samarbejde med læsevejledere og elever i risiko for ordblindhed i 1. klasse. Projektgruppen udvikler og afprøver også et nyt redskab, der kan bruges til opsporing af elever i risiko for ordblindhed i 2. klasse.

I projektets hovedundersøgelse følges en stor gruppe elever med forøget risiko for ordblindhed fra slutningen af 0. klasse til foråret 3. klasse. Som opfølgning på et bekymrende resultat af Risikotesten for Ordblindhed deltager elever fra forskellige skoler i særlige projektundervisningsforløb, som lægges hen over størstedelen af 1. klasse og gennemføres i små grupper. Elevernes udbytte af denne særlige undervisning sammenlignes med udviklingen blandt andre elever i risiko for ordblindhed, som deltager i den undervisning, deres skoler normalt tilbyder (herunder skolernes eventuelle ekstra undervisningstiltag). Betydningen af de særlige projektundervisningsforløb for elevernes læse- og staveudvikling, motivation og selvopfattelse undersøges i slutningen af 1. klasse, i midten af 2. klasse og i foråret 3. klasse.

Hvis de materialer og metoder, der udvikles og afprøves, viser de forventede positive egenskaber, bliver de gjort tilgængelige for alle efter projektets afslutning. Dermed vil de kunne bruges med kendt sandsynlighed for gode resultater på alle landets skoler.

 

34 skoler fra 12 forskellige kommuner deltager i projektets hovedundersøgelse, hvor elever i særlig risiko for ordblindhed er blevet opsporet og undersøgt i slutningen af børnehaveklassen i forsommeren 2022 og vil blive fulgt frem til og med 3. klasse i foråret 2025.

Halvdelen af skolerne er ved lodtrækning blevet valgt til at gennemføre særlige projektundervisningsforløb for risikoelever i 1. klasse og indgår således som forsøgsskoler i projektet. Hen over skoleåret 2022/2023 har læsevejledere på disse forsøgsskoler deltaget i workshops på Københavns Universitet og har gennemført de særlige projektundervisningsforløb for risikoelever i små grupper. De øvrige skoler fungerer som kontrolskoler i projektet og har således skullet gennemføre undervisningen, som de plejer.

Ved slutningen af 1. klasse sommeren 2023 er de udvalgte elever på både forsøgsskolerne og kontrolskolerne blevet undersøgt igen. Der forestår et stort arbejde med at behandle og analysere data for at kunne sammenligne risikoelevernes udbytte af den særlige projektundervisning på forsøgsskolerne med udviklingen blandt de risikoelever, som i 1. klasse har deltaget i den undervisning, kontrolskolerne normalt tilbyder.

 

Forskere

Eksterne

Dorthe Klint Petersen, mail: dortheklintpetersen@gmail.com

Ina Beining Borstrøm, mail: ina@borstroem.dk

Interne

Navn Titel Telefon E-mail
Anna Steenberg Gellert Lektor +4535328166 E-mail
Carsten Elbro Professor +4535328656 E-mail
Mads Poulsen Lektor - forfremmelsesprogrammet +4535329131 E-mail

Støttet af

Egmont fonden

Projektet er støttet af Egmont Fonden.

Projektperiode: 2020-2025

PI: Anna Steenberg Gellert