Komponenter i læseforståelse i folkeskolens ældste klasser

Formålet med projektet er generelt at undersøge, hvilke delfærdigheder der bedst forklarer variationen i elevers læseforståelse, når de læser fagtekster, og når de læser dagligdags tekster. Hvis man i folkeskolens ældste klasser skal arbejde målrettet med at forbedre elevernes læseforståelse, er det afgørende at have indgående kendskab til, hvilke delfærdigheder der især har betydning for elevernes læseforståelse. Projektet er udformet for at belyse dette spørgsmål. Eleverne i undersøgelsen er fra folkeskolens ældste klasser. Der har været afviklet en lignende undersøgelse med elever i ungdomsuddannelserne.

Elevernes læseforståelse af dagligdags tekster og fagtekster fra fagene historie og biologi blev afdækket på fire forskellige klassetrin. I alt deltog 512 elever fra 7., 8., 9. og 10. klasse i undersøgelsen. Ud over læseforståelsesprøverne afdækkedes elevernes læsning af enkeltord, deres almene ordkendskab og deres ordkendskab i fagene biologi og historie. Ordkendskabsprøverne er alle nyudviklede prøver. Endelig blev elevernes kendskab til forskellige tekstgenrer afdækket med en genrekendskabstest, og elevernes almene problemløsningsfærdigheder blev afdækket. På nuværende tidspunkt har vi afsluttet dataindsamlingen i dette delprojekt, og dataanalyser og rapportering vil finde sted i løbet af 2005.


Gellert, A. (1999). Hvordan kan man forudsige forskelle i elevers læseforståelse af faglige uddannelsestekster? Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 5-6, 395-418.