Udvikling og afprøvning af materiale til afdækning af eventuel ordblindhed hos voksne med dansk som andetsprog

Når man læser på et andet sprog end sit modersmål, vil man ofte opleve, at læsningen går langsommere og typisk resulterer i en ringere forståelse, end hvis man havde læst den pågældende tekst på sit modersmål. Vanskelighederne skyldes bl.a., at man støder på flere ukendte ord og er mindre trænet i at læse på dette andet sprog.
  Det kan være vanskeligt at vurdere, om en andetsproget voksens læse- og stavevanskeligheder alene skyldes sådanne generelle vanskeligheder med det danske sprog, eller om der faktisk derudover også er tale om ordblindhed (se fx Gellert, 2009). En ekstra komplikation er, at mange voksne med dansk som andetsprog pga. deres dansksproglige vanskeligheder vil have svært ved at forstå de verbale instruktioner i de gængse test.
   For at forbedre institutionernes muligheder for at identificere andetsprogede ordblinde voksne finansierede Undervisningsministeriet i 2009 et projekt, der havde til formål at udvikle og afprøve et testmateriale til denne målgruppe. Udviklingen og afprøvningen af materialet blev varetaget af Center for Læseforskning. I alt 21 institutioner og 160 voksne med hhv. dansk som enten andetsprog eller modersmål deltog i afprøvningen. Hovedparten af deltagerne havde en kort skolegang bag sig, og alle havde modtaget læseundervisning på dansk.
   Det nyudviklede materiale inkluderer bl.a. en dynamisk ordblindetest (DOT). At testen er dynamisk, betyder, at det er den voksnes potentiale for at lære at læse, der testes, og at den voksne undervejs får hjælp til og feedback på sin løsning af testopgaverne. For at forhindre, at det først og fremmest er forskelle i de voksnes generelle dansksproglige færdigheder, der fører til forskelle i resultaterne på testen, er instruktionerne til DOT desuden nonverbale.
  Testmaterialet blev i 2011 udsendt til institutioner, der varetager ordblindeundervisning for voksne. Man kan læse mere om projektet i rapporten, der er udgivet af Undervisningsministeriet (Daugaard, Elbro & Gellert, 2011). Det er også Undervisningsministeriet, der svarer på spørgsmål om den praktiske brug af materialet.

Referencer

Daugaard, H.T., Gellert, A., & Elbro, C. (2011). Dynamisk ordblindetest til voksne med dansk som andetsprog. Ny test med fokus på indlæringspotentiale. Det flyvende tæppe(19), 3-5.

Daugaard, H.T., Elbro, C. & Gellert, A.S. (2011). Rapport om udvikling og afprøvning af ordblindetest til voksne med dansk som andetsprog. København: Undervisningsministeriet. (pdf)

Gellert, A.S. (2009). Identifikation og undervisning af ordblinde med dansk som andetsprog. København. Undervisningsministeriet.

Undervisningsministeriets omtale af materialet.