Forbedring af læse-, skrive- og it-færdigheder for kortuddannede voksne

En nordisk forundersøgelse.

Se den publicerede undersøgelse ved at klikke her.

En international undersøgelse har fundet, at en relativt stor del af de voksne i Norden havde vanskeligheder med at læse tekster (OECD, 2000). Således klarede omkring en tredjedel af deltagerne i de nordiske lande sig under det niveau, som i undersøgelsen blev fastlagt som minimumskriterium. Kortuddannede var stærkt overrepræsenterede blandt de deltagere, der ikke levede op til minimumskriteriet. 

Omfanget af kortuddannedes faktiske vanskeligheder med læsning i forbindelse med arbejde og uddannelse er imidlertid stadig dårligt belyst. Det skyldes først og fremmest, at eventuelle læsevanskeligheders omfang er ganske afhængigt af læsekravene. Og læsekravene varierer stærkt mellem uddannelser og mellem arbejdsfunktioner. Der findes meget få undersøgelser, som fokuserer på de specifikke læsekrav i bestemte uddannelser og jobfunktioner og på betydningen af ikke at opfylde disse krav (se fx Arnbak & Elbro, 1999; Elbro, 2004). Tilsvarende findes der kun ganske få undersøgelser, der fokuserer på de læsekrav, der stilles til kortuddannede voksne på arbejdsmarkedet (fx Munch-Hansen & Albæk, 1994).

I de nordiske lande findes der forskellige tilbud, der retter sig mod voksne med læsevanskeligheder. Imidlertid er der meget langt imellem undersøgelser af undervisningstilbuddenes effekt (se fx Arnbak & Borstrøm, 2004).

Den igangværende nordiske forundersøgelse skal bidrage med en indledende klarlægning på følgende tre områder:

1. Omfanget af læsevanskeligheder blandt kortuddannede voksne i Norden – med særligt henblik på vanskeligheder i forbindelse med arbejde og videreuddannelse inden for fag og erhverv, der tiltrækker mennesker med begrænsede læse- og stavefærdigheder. Målet med forundersøgelsen er at indsamle, vurdere og sammenfatte eksisterende dokumentation fra alle de nordiske lande. Desuden er det målet at udforme retningslinjer for en fremgangsmåde ved kvantificering af specifikke læsekrav i en given uddannelse eller arbejdsfunktion. Kvantificeringen skal indebære en undersøgelse af mulighederne for brobygning til allerede eksisterende læse-stavetest.

2. Art og omfang af private og offentlige tilbud om screening af læse-stave­færdig­heder og læse-staveundervisning. Målet med forundersøgelsen er at indsamle og sammenfatte den eksisterende dokumentation af de offentlige tilbud i de nordiske lande – og eksempler på initiativer i private virksomheder eller organisationer.

3. Effektive tiltag, der kan reducere eventuelle læse- og stavevanskeligheder. Målet med forundersøgelsen er at indsamle, vurdere og sammenfatte et lovende eksempel fra hvert af mindst tre af de nordiske lande. Blandt andet vil det være ønskeligt at kunne bidrage med eksempler på løsning af rekrutteringsproblemet – dvs. at mennesker med læsevanskeligheder undviger tilbud om læsekrævende kurser og uddannelse, og med eksempler på læse-staveundervisning, der er integreret i den faglige undervisning og som fx tilbyder læseundervisning i netop de tekster og det ordforråd, der hører til et givet fag eller en given jobfunktion.

(Projektet er finansieret af Nordisk Ministerråd.)
 


Arnbak, E. & Borstrøm, I. (2004). Pædagogisk implementering af den forberedende voksenundervisning. En undersøgelse med to forskellige metoder til udvikling af voksne deltageres bevidsthed om og udbytte af undervisningen. København: Undervisningsministeriet.

Arnbak, E., & Elbro, C. (1999). Læsning, læsekurser og uddannelse. Om unge og voksnes funktionelle læsefærdighed i uddannelse og på læsekurser vurderet med et nyt materiale. København: Center for Læseforskning Københavns Universitet.

Elbro, C. (2004). Læse- og stavefærdigheder i 1. g og 1. hf - og deres sammenhænge med gennemførelse og resultater i de almengymnasiale uddannelser. København: Københavns Universitet og

Munch-Hansen, T., & Albæk, K. (1994). Faglæs. Et analyse- og udviklingsprojekt om læsesvage i arbejdsmarkedsuddannelserne. København: Arbejdsmarkedsstyrelsen.

OECD (2000). Literacy in the Information Age: Final Report of the International Adult Literacy Survey. Paris: OECD.