Læsning og stavning i forskellige ortografier

At lære at læse og stave er ikke nødvendigvis den samme opgave i forskellige skriftsprog. Ikke bare kan sproglige strukturer være meget forskellige fra sprog til sprog (den gennemsnitlige ordlængde, stavelsernes opbygning, sætningsleddenes rækkefølge osv.). Der kan også være store forskelle på ortografier, dvs. den måde sprogene gengives på i skriften. Udtalen af bogstaver i dansk og engelsk er fx langt mindre entydig end udtalen af bogstaver i islandsk og finsk (Juul 2001). 

I en igangværende undersøgelse følges udviklingen af læsefærdigheder i løbet af første skoleår i Danmark og en række andre europæiske lande (bl.a. Skotland, Island, Finland og Sverige). I den danske del deltager børn fra tre forskellige førsteklasser. Undersøgelsen fokuserer på højtlæsning af ord som ligner hinanden på tværs af de deltagende sprog mht. struktur, hyppighed og nogle gange også betydning.

En forløber for den igangværende undersøgelse (Seymour, Aro og Erskine 2003) tydede på at danske og skotske børn er længere om at blive sikre ordlæsere end børn i andre lande. Denne forskel kan have sammenhæng med det faktum at både den danske og den engelske ortografi er relativt svært tilgængelige.

I en sammenligning af specifikke stavefærdigheder hos danske og islandske børn i 3. og 4. klasse fandt vi også forskelle der kan skyldes ortografiens indflydelse (Juul og Sigurðsson 2004, under udgivelse). Islandske børn beherskede brugen af dobbeltkonsonant langt tidligere end danske børn. Og islandske børn lavede langt færre reduktionsfejl end danske når de skulle repræsentere konsonantgrupper (så som spr, skj, sm og bl).


Juul, H. og B. Sigurðsson (under udgivelse). Orthography as a handicap? A direct comparison of spelling acquisition in Danish and Icelandic. Scandinavian Journal of Psychology.

Juul, H. og B. Sigurðsson (2004). Ortografien som handicap? Stavetilegnelse i Rødovre og Reykjavík. NyS, 32, 67-88.

Seymour, P. H. K., M. Aro og J. Erskine (2003). Foundation literacy acquisition in European orthographies. British Journal of Psychology, 94, 143-174.

Juul, H. (2001). Fra analfabet til avanceret ortografibruger. Danske Studier, årg. 2001, 85-113.