Dannelse af mentale modeller i faglig læseforståelse

Læsning vil sige at rekonstruere et forestillingsindhold i skrevne tekster - på basis af identificerede ord og forhåndskendskab til tekstens ord og emne. I dette møde mellem tekstens og læserens verden aktiverer læseren varierende mentale modeller, som danner fortolkningsramme for teksten (ref., se eksempler i Dalby m.fl. 1989, kap. 14). Disse ad hoc-modeller er afhængige af såvel kvaliteten af ordafkodningen som af læserens viden om emnet, men de kan ikke bestemmes på nogen enkel måde som en funktion af tekstens ord og læserens viden. De mentale modeller kan betragtes som udkast fx til scenerier, i hvilke en handling udspiller sig. Det er både teoretisk og empirisk sandsynliggjort, at visse, specifikke vanskeligheder med læseforståelse beror på en mangelfuld aktivering og udnyttelse af forhåndsviden (fx Oakhill, 1994). I det aktuelle projekt rejser vi spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt, at individuel variation i hastighed og relevans af dannede mentale modeller kan være en selvstændig kilde til variation i læseforståelse. Spørgsmålet er med andre ord, om en betydende del af den individuelle variation i forståelse af fagligt relevante tekster kan forklares ved en variation i mobiliseringen af mentale modeller - når der vel at mærke er taget højde for variation i afkodning, ordforråd og evt. andre velkendte komponenter i læseforståelse.

Blandt centerets mange delprojekter er dette projekt nok det mest kontroversielle og vanskeligst håndterlige. Vi har været i kontakt med ledende, udenlandske kolleger i udforskningen af læseforståelse (fx Scot Paris fra University of Michigan og Jane Oakhill fra University of Sussex), og de har ikke haft kendskab til tilsvarende tidligere forskning. Vi er derfor gået forsigtigt frem, idet vi har udviklet en lang række undersøgelsesteknikker, som hver for sig og på forskellig måde kunne tænkes at afdække hastighed i etableringen og kvalitet af mentale modeller under læsning. Blandt disse teknikker kan nævnes 1) en undersøgelse af hastigheden i at finde overbegreber til en række ord, 2) en undersøgelse af færdigheder i at danne fornuftig sammenhæng i og huske tilsyneladende usammenhængende udsagn (fx den sultne kvinde købte en hat), 3) en undersøgelse af færdigheder i at matche grafiske modeller med tekster og i at færdiggøre de grafiske modeller. Vi har haft kontakt til flere uddannelser for voksne med begrænset skolegang og uddannelse, bl.a. et større projekt vedrørende buschaufførers arbejdsmiljø, men er foreløbig endt med at fokusere på voksne på VUC og i pædagoguddannelsen.

I første omgang så vi på de forskellige opgavers pålidelighed og indbyrdes relationer. En pilotundersøgelse er gennemført. Den viste bl.a., at en del af variationen i forståelse af dagligdags tekster kunne forklares ud fra variation i færdigheder i at finde overbegreber og i at huske tilsyneladende usammenhængende udsagn. I hovedundersøgelsen er der indsamlet og indtastet komplette datasæt fra ca. 60 voksne fra VUC og pædagoguddannelsen. Disse datasæt er endnu ikke analyserede.