Undervisning i tilegnelse af ord og begreber under læsning

God tekstforståelse forudsætter, at læseren kender betydningen af de væsentlige ord i teksten. Adskillige undersøgelser har da også vist, at læserens ordforråd er en vigtig indikator for læseforståelsen (oversigt i Beck & McKeown, 1991, se også projekterne "Faglig læsning i ungdomsuddannelserne" og "Årsgagsforholdet mellem ordkendskab og læseforståelse").

Sammenhængen mellem ordkendskab og læseforståelse rejser spørgsmålet, om undervisning i tilegnelse af ord og begreber kan føre til en bedre læseforståelse. Dette spørgsmål er i den internationale forskning primært belyst gennem undersøgelser, hvor man har målt effekten af direkte instruktion i specifikke ords betydning på efterfølgende læseforståelse af tekster, som indeholdt disse ord. Overføringseffekten af denne type undervisning til andre ord og tekster er dog meget beskeden (Stahl & Fairbanks, 1986).

En anden indfaldsvinkel til ordforrådsundervisning er at stimulere læserens selvstændige tilegnelse af ord og begreber igennem læsning. Læseren kan anvende forskellige strategier til at lære nye ord under læsningen, f.eks. at udnytte konteksten eller at analysere ukendte ord morfologisk. Læseren kan også afbryde læsningen og slå ordet op i en ordbog. Ikke alle læsere er dog lige gode til at benytte sig af disse strategier, og derfor må en undervisning i disse strategier formodes at have effekt på ordkendskabet. Metakognitive og metalingvistiske færdigheder spiller en rolle for, hvor effektivt læseren udnytter strategierne (Nagy & Scott, 2000), og disse aspekter bør derfor også indgå i undervisningen. Læseren skal være opmærksom på, hvornår han ikke kender et ord eller ikke kender det godt nok, hvilke ord der er væsentlige i teksten, og hvilke strategier han kan bruge til at udvide sit kendskab til ordenes betydning og brug. Effekten af undervisning i læserens selvstændige tilegnelse af nye ord og begreber under læsning er kun sparsomt undersøgt (oversigt i Blachowicz & Fisher, 2000). Der er så vidt vi ved heller ikke udarbejdet danske undervisningsmaterialer på området.

Formålet med projektet er derfor at udvikle en metode til undervisning i én eller flere strategier, som kan bruges til selvstændig indlæring af ord og begreber under læsning, og efterfølgende at afprøve dette materiale i en effektundersøgelse. Fokus vil sandsynligvis ligge på metakognitive aspekter og træning i udnyttelse af konteksten til forståelse af ords betydning.

Undersøgelsen er gennemført på folkeskolens 8. klassetrin. Effekten af træningen vil blive vurderet på de direkte involverede færdigheder og på ordkendskab samt læseforståelse. Der vil især blive fokuseret på, hvad de svageste læsere får ud af undervisningen.

Projektet er i sidste fase af dataanalyser og rapportskrivning.


Gellert, A. (2003). Ordkendskab og læseforståelse. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 40(1), 55-70.

Shkoza, B. H. (2003). Undervisning i ordkendskab. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 40(1), 32-54.