Tidlig identifikation af børn i risiko for udvikling af ordafkodnings-vanskeligheder (herunder ordblindhed)

Forskere: Anna Steenberg Gellert (INSS) og Carsten Elbro (INSS)

Den centrale del af projektet blev gennemført som en langtidsundersøgelse af børn fra børnehaveklasse (2012) til og med slutningen af 2. klasse (2015). Undersøgelsen viste bl.a., at i slutningen af børnehaveklassen var en såkaldt dynamisk test af afkodning den bedste af de anvendte test til at forudsige elevernes ordafkodningsfærdigheder i slutningen af 2. klasse. Dette gjaldt ikke blot for elever med dansk som modersmål, men også for elever med dansk som andetsprog, hvor det ellers ofte er ekstra vanskeligt at vurdere, om de er i risiko for udvikling af ordafkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed). I den dynamiske afkodningstest bliver eleven præsenteret for et lille, konstrueret alfabet i form af tre nye symboler med tilhørende sproglyde. Eleven skal i løbet af testen forsøge at lære at læse nye ord (vrøvleord) skrevet med det konstruerede alfabet og kan undervejs få hjælp i form af gentagelser og feedback. Selv når man i forvejen kendte elevernes resultater på den slags test, som man traditionelt bruger til at udpege elever i risiko for udvikling af ordafkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed), bidrog den dynamiske afkodningstest med ekstra forudsigelsesværdi. Undersøgelsen viste altså, at hvis man allerede i slutningen af børnehaveklassen forsøger at udpege de elever, der har størst risiko for at udvise ordafkodningsvanskeligheder i slutningen af 2. klasse, bliver udpegningen mere sikker, hvis man også inddrager elevernes præstationer på den dynamiske afkodningstest.

Resultaterne af langtidsundersøgelsen danner grundlag for anbefalingerne i Vejledning til tidlig identifikation af elever i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed), som sammen med det tilhørende testmateriale Ordblinderisikotest til elever i slutningen af børnehaveklasse og i løbet af 1. klasse stilles til rådighed for skolerne gennem Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Alle henvendelser vedr. testmaterialet skal rettes til ministeriets læringskonsulent Trine Nobelius (mail: trine.nobelius@stukuvm.dk).

Projektet blev ledet af lektor Anna Steenberg Gellert (Center for Læseforskning, Københavns Universitet) og gennemført i samarbejde med professor Carsten Elbro (Københavns Universitet) og seks skoler fra tre forskellige kommuner. Projektet blev igangsat på basis af en forskningsbevilling fra Trygfonden og desuden støttet økonomisk af Undervisningsministeriet samt Socialstyrelsen (Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri). 

Læs mere i projektrapporten.


Gellert, A. S. & Elbro, C. (under review). Try a little bit of teaching. A dynamic assessment of decoding as a kindergarten predictor of word reading difficulties at the end of Grade 1. Scientific Studies of Reading.

Gellert, A. S. & Elbro, C. (2016). Rapport om projekt vedrørende tidlig identifikation af elever i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed). København: Center for Læseforskning, Københavns Universitet.

Gellert, A. S. & Elbro, C. (2015). Does a dynamic test of phonological awareness predict early reading difficulties? A longitudinal study from kindergarten through Grade 1. Journal of Learning Disabilities (online before print). doi: 10.1177/0022219415609185.

Gellert, A. S. (2015). Dynamisk testning af ordafkodning. Læsepædagogen, 63(4), 4-7.

Gellert, A. S. & Elbro, C. (2014). Kan en dynamisk afkodningstest i børnehaveklassen bidrage til at forudsige læsevanskeligheder i 1. klasse? Foreløbige resultater fra en langtidsundersøgelse. Nydanske Sprogstudier, 47, 9-38.