Undervisning og testning af skoleelever med begrænset dansk ordforråd

- En undersøgelse af korttids- og langtidseffekter af forskellige typer ordkendskabsundervisning

Elever med begrænset ordforråd har stor risiko for at få problemer med at tilegne sig ny viden gennem læsning af tekster og vil dermed få sværere ved at klare sig i skolen og senere i uddannelsessystemet. For at forstå indholdet af en tekst er det nemlig nødvendigt, at man forstår langt hovedparten af de enkelte ord i teksten.

I projektet blev der derfor udviklet to undervisningsprogrammer rettet mod elever med relativt begrænset dansk ordforråd. Begge programmer har til formål at forbedre sådanne elevers ordforråd og lære dem nogle strategier, som de kan bruge til selv at udregne betydningen af nogle af de ukendte ord, de møder i forbindelse med læsning af tekster. Det ene program er morfologisk orienteret, men det andet er kontekst-orienteret. Begge programmer blev afprøvet i små grupper på 5. klassetrin på 13 skoler med en relativt høj andel af elever med dansk som andetsprog. Elevernes ordkendskab og læseforståelse blev testet før, lige efter og igen ca. 10 måneder efter deres deltagelse i undervisningsprogrammerne mhp. at sammenligne elevernes ordkendskabs- og læseudvikling med den tilsvarende udvikling hos elever, der kun deltog i den undervisning, de sædvanligvis fik på deres skole. Undersøgelsen dokumenterede positive korttids- og langtidseffekter af begge undervisningsprogrammerne, som nu er udgivet. Endvidere viste undersøgelsen, at det på basis af nogle få indledende test var muligt at forudsige en relativt stor del af forskellene i elevernes udbytte af det morfologisk orienterede undervisningsprogram.

Liste over publikationer om projektet kan ses på Anna Steenberg Gellerts hjemmeside.