Undervisning og testning af skoleelever med begrænset dansk ordkendskab

- En undersøgelse af korttids- og langtidseffekterne af forskellige typer ordkendskabsundervisning samt af forudsigelsesværdien af dynamisk ordkendskabstestning

Elever med begrænset ordkendskab har stor risiko for at få problemer med at tilegne sig ny viden gennem læsning af tekster og vil dermed få sværere ved at klare sig i skolen og senere i uddannelsessystemet. For at forstå indholdet af en tekst er det nemlig nødvendigt, at man forstår langt hovedparten af de enkelte ord i teksten.

Projektet indebærer udvikling og afprøvning af metoder til undervisning og testning af elever med begrænset dansk ordkendskab. I projektet vil vi udvikle og afprøve to undervisningsprogrammer, der har til formål at forbedre sådanne elevers ordkendskab og lære dem nogle strategier, som de kan bruge til selv at udregne betydningen af nogle af de ukendte ord, som de møder i forbindelse med læsning af tekster. Efter nogle indledende pilotafprøvninger og justeringer af undervisningsprogrammer og testmaterialer vil vi undersøge korttids- og langtidseffekter af de to typer undervisning blandt elever med begrænset dansk ordkendskab i 5. klasse. Dette vil vi gøre ved at teste elevernes ordkendskab og læseforståelse før og efter deres deltagelse i undervisningsprogrammerne mhp. at sammenligne deres ordkendskabs- og læseudvikling med den tilsvarende udvikling hos elever, der ”blot” har deltaget i den undervisning, de sædvanligvis får på deres skole. Endvidere vil vi undersøge, hvorvidt man vha. forskellige test (herunder dynamiske indlæringstest) på forhånd kan forudsige elevers udbytte af de to forskellige typer ordkendskabsundervisning.

Projektet ledes af lektor Anna Steenberg Gellert (Københavns Universitet) og gennemføres i samarbejde med Elisabeth Arnbak (DPU, Århus Universitet) og Carsten Elbro (Københavns Universitet) samt en række skoler med en relativt høj andel af tosprogede elever.

Projektet er finansieret af Trygfonden og gennemføres i perioden 2016-2018.