10. november 2015

Projektbevillinger efteråret 2015

De kommende tre måneder påbegyndes to nye forskningsprojekter på baggrund af bevillinger til forskere ved Center for Læseforskning:

En bevilling fra Trygfonden muliggør lektor Anna Gellerts gennemførelse af forskningsprojektet "Undervisning og testning af skoleelever med begrænset dansk ordkendskab - en undersøgelse af korttids- og langtidseffekterne af forskellige typer ordkendskabsundervisning samt af forudsigelsesværdien af dynamisk ordkendskabstestning". Projektet gennemføres i perioden 2016-2018. Læs mere om projektet her.

En anden bevilling fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal  (folkeskoledonation) er gået til lektor Holger Juuls projekt ”Fra undervisning til selvindlæring. Veje til at fremme tilegnelsen af nye ord under selvstændig læsning på mellemtrinnet”. Projektets hovedformål er styrke kompetencerne hos dansklærere og læsevejledere ved at udvikle og afholde særligt tilrettelagte efteruddannelseskurser. Kurserne skal ruste lærerne til bedre at stimulere elevers selvindlæring af nye ord, dvs. deres evne til på egen hånd at tilegne sig ord gennem de tekster de møder, både i og uden for skolen. Læs mere om projektet her.